Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

DentalCens Recruitment B.V. behandelt als verwerker van persoonsgegevens de persoonsgegevens van kandidaten met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

DentalCens Recruitment B.V. verwerkt persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze opdrachten. Gegevens die worden opgeslagen kunnen zijn: gegevens uit het cv, zoals naw gegevens, geboortedatum, huidige en vorige functies. Daarnaast worden ook salarisgegevens en gespreksverslagen van interviews geregistreerd.

GEBRUIK GEGEVENS VOOR MAILINGS /POST

DentalCens Recruitment B.V. kan persoonsgegevens (naam, adres, emailadres) gebruiken met het doel om (elektronische) berichten te sturen. Dit kan geschieden per post of e-mail om: – de kandidaat te informeren over en uit te nodigen voor komende evenementen, – de kandidaat te feliciteren met een nieuwe functie, – de kandidaat nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen Op elk gewenst moment kan eenieder zich uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.

RECHT OP INZAGE

Eenieder heeft recht op inzage van de gegevens die wij over hen verwerken.

RECHT OP AANPASSING

Indien abusievelijk onjuiste informatie is opgeslagen ondanks onze inspanningen om de juistheid en actualiteit van de gegevens te waarborgen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

INTREKKING VAN TOESTEMMING, RECHT OP BEZWAAR EN BEPERKING

Intrekking van de verleende toestemmingen kunnen per reguliere post worden verzonden aan DentalCens Recruitment B.V. binnedelta 4-P , 1261 WZ Blaricum of per e-mail info@dentalcens.nl .

Eenieder kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen de opslag van zijn/haar gegevens, via de hiervoor genoemde adressen. Tevens heeft eenieder recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen persoonsgegevens aan een andere partij.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Al onze medewerkers dragen ten alle tijden zorg voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd. DentalCens Recruitment B.V. maakt tevens gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om alle persoonsgegevens die wij beheren zo goed mogelijk te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

WIJZIGINGSCLAUSULE  

DentalCens Recruitment B.V. behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen. Op https://dentalcens.nl/privacybeleid  is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.