Algemene voorwaarden DentalCens Recruitment B.V.

Algemene voorwaarden DentalCens Recruitment B.V.

Artikel 1. DEFINITIES

 1. Opdracht: Een overeenkomst of opdrachtbevestiging waarbij een Opdrachtgever met DentalCens Recruitment B.V. overeenkomt om ten behoeve van de organisatie van de Opdrachtgever werving- en selectiewerkzaamheden te vervullen en waarin deze werkzaamheden zijn beschreven.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door DentalCens Recruitment B.V. de overeenkomst wordt aangegaan of aan welke de opdracht is bevestigd.

 3. DentalCens Recruitment B.V.: De (rechts-)persoon die de bedoelde overeenkomst heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht, hierna DentalCens.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene voorwaarden (hierna Voorwaarden) zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door DentalCens voor Opdrachtgever. Van deze Voorwaarden kan worden afgeweken indien dit expliciet in de overeenkomst van werving en selectie of opdrachtbevestiging vermeld wordt.

Artikel 3. OVEREENKOMST VAN WERVING EN SELECTIE EN UITVOERING

  1. Werving en selectie voor indiensttreding is de opdracht, waarbij DentalCens één of meer geschikte kandidaten selecteert en mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert ten behoeve van indiensttreding bij Opdrachtgever, of te werk wordt gesteld via DentalCens (payrolling) of dat er een contract tussen kandidaat en Opdrachtgever is overeengekomen.

  2. De aan DentalCens verstrekte werving en selectie opdracht wordt schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd in een overeenkomst of opdrachtbevestiging.

  3. Opdrachtgever is steeds bevoegd een verstrekte opdracht inhoudelijk te wijzigen, de overeenkomst of opdrachtbevestiging blijft echter leidend.

  4. Er is sprake van een succesvolle vervulling van een Opdracht tot werving en selectie indien en zodra een door DentalCens bij Opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt, of te werk wordt gesteld via DentalCens (payrolling) of dat er een contract tussen kandidaat en Opdrachtgever is overeengekomen.

  5. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door DentalCens geïntroduceerde kandidaat (bv. als opdrachtnemer, gedetacheerde, inleenkracht, maatschapslid, etc.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.

  6. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door DentalCens aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie, al dan niet na intrekking van de opdracht in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.

  7. Ook indien de voorgestelde kandidaat meer dan 12 maanden geleden werkzaam is geweest voor Opdrachtgever, dan wordt dit als een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht begrepen indien een door DentalCens aan Opdrachtgever voorgestelde kandidaat na introductie nogmaals in dienst treedt of anderszins bij Opdrachtgever.

  8. Indien een eerder door DentalCens gepresenteerde kandidaat zich opnieuw meldt bij Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht dit te melden bij DentalCens.

  9. Wanneer na aanvang van de Opdracht een kandidaat zich op een andere wijze dan via DentalCens meldt bij Opdrachtgever, wordt deze kandidaat door DentalCens meegenomen in de selectieprocedure en voor 50% in de afrekening van de plaatsingsfee.

  10. Tenzij Opdrachtgever vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is de plaatsingsfee eveneens verschuldigd indien de door DentalCens geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 4. PLAATSINGSFEE

Bij een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt door DentalCens aan Opdrachtgever de plaatsingsfee zoals vermeld in de overeenkomst of opdrachtbevestiging in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

Artikel 5. OVERIGE KOSTEN

Opdrachtgever is, buiten de plaatsingsfee bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan DentalCens verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen DentalCens en Opdrachtgever zijn gemaakt. Een en ander is dan vastgelegd en overeengekomen in de overeenkomst van werving en selectie of de opdrachtbevestiging.

Artikel 6. TIJDELIJKE CONTRACTEN

Voor tijdelijk personeel of een waarneming met een maximale aanstellingsduur van 4 maanden, brengt DentalCens aan Opdrachtgever 60% van de reguliere plaatsingsfee in rekening. Opdrachtgever dient hiertoe bij de verstrekking van de Opdracht aan DentalCens kenbaar te maken dat het om een tijdelijk dienstverband gaat met een maximale termijn van 4 maanden. Indien kandidaat langer dan 4 maanden in dienst blijft en/of in welke vorm dan ook werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of een andere vestiging van Opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming blijft verrichten, is DentalCens gerechtigd om de resterende 40% alsnog in rekening te brengen.[check]

Artikel 7. INFORMATIEPLICHT

Opdrachtgever is gehouden om binnen 7 (zeven) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan DentalCens de gegevens te verstrekken betreffende het aantal contracturen, het bruto jaarsalaris en de startdatum van de geselecteerde kandidaat.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

  1. DentalCens is gehouden om zich in het kader van de overeenkomst in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij Opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door DentalCens geselecteerde kandidaat een overeenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze overeenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is Opdrachtgever verantwoordelijk. DentalCens aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van het

   handelen of nalaten van de kandidaat met wie Opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan.

  2. Opdrachtgever verstrekt DentalCens tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 9. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

  1. Het is partijen niet toegestaan gegevens van een kandidaat of bedrijfsgegevens van een partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever aan DentalCens een direct opeisbare boete verschuldigd van 10.000 Euro (excl. BTW) per overtreding.

  2. Indien in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt door Opdrachtgever of DentalCens zullen partijen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving in acht nemen. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van DentalCens zijn medewerking verlenen aan het opstellen van een verwerkersovereenkomst welke voldoet aan de eisen van de AVG.

  3. Opdrachtgever vrijwaart DentalCens van elke aanspraak van kandidaten, werknemers van Opdrachtgever of overige derden in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 10. EXCLUSIVITEIT

Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen werving- en selectieopdrachten voor dezelfde functie(s) plaatsen of geven aan andere vergelijkbare bureaus als DentalCens. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever aan DentalCens een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, exclusief de verschuldigde plaatsingsfee in geval van een geslaagde bemiddeling.

Artikel 11. BETALINGEN

  1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

  2. Indien Opdrachtgever de factuur na veertig (40) dagen niet heeft voldaan kan DentalCens de vordering van de betaling uit handen geven aan een incasso

   bureau. Opdrachtgever dient dan alle buitengerechtelijke incassokosten alsmede eventuele gerechtelijke kosten te betalen.

  3. In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) surséance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering van Opdrachtgever of ingeval op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van DentalCens op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. GARANTIEREGELING

  1. Indien het dienstverband of de overeenkomst van een door DentalCens bemiddelde kandidaat wordt beëindigd binnen 3 (drie) maanden na aanvang van de werkzaamheden door de kandidaat, en indien Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DentalCens heeft voldaan, dan zal DentalCens de fee als volgt (deels) terugstorten: bij beëindiging binnen 1 maand na aanvang van de werkzaamheden stort DentalCens 100% van de fee terug, binnen 2 maanden 50% en binnen 3 maanden 25%.

  2. Deze garantieregeling is alleen van toepassing indien kandidaat opzegt, terwijl Opdrachtgever jegens kandidaat alle verplichtingen is nagekomen en in alle opzichten blijk heeft gegeven van goed werkgeverschap. Of wanneer Opdrachtgever de overeenkomst met kandidaat ontbindt, indien kandidaat aantoonbaar verwijtbaar of nalatig gedrag heeft laten zien. Zo geldt de garantieregeling niet wanneer het ontslag gevolg is van een reorganisatie, de functie komt te vervallen, dan wel anders ingevuld wordt.

  3. Indien Opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij DentalCens binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

  4. Indien een door DentalCens in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij Opdrachtgever in dienst treedt, is DentalCens van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.

  5. De garantieregeling is niet van toepassing in het geval van tijdelijke contracten als bedoeld in artikel 6.

Artikel 13. EINDE OPDRACHT

Een opdracht tot werving en selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door DentalCens of Opdrachtgever en –indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Een en ander zal immer schriftelijk vastgelegd worden. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van Opdrachtgever jegens DentalCens met betrekking tot door DentalCens bij Opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel 14. RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN

  1. Op alle overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de onderhavige Voorwaarden van DentalCens is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. De rechtbank alwaar DentalCens is gevestigd is uitsluitend bevoegd, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven

Artikel 15. SLOTBEPALING

Voor zover van enige bepaling in deze Voorwaarden of in de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of opdrachtbevestiging mocht komen vast te staan dat DentalCens zich daarop jegens Opdrachtgever niet kan beroepen, zullen partijen zich niettemin naar doel en strekking van deze bepaling gedragen. Zo nodig zullen zij voor deze bepaling een naar doel en strekking zoveel mogelijk gelijke bepaling in de plaats stellen, waarop DentalCens zich wel rechtsgeldig kan beroepen.

Versie juni 2022